G-7FNN6S6ZTD

Obchodní podmínky

Registrací a vstupem na ORGASM.cz přijímáte a berete na vědomí tyto obchodní podmínky a potvrzujete svůj souhlas s nimi. Pokud nesplňujete níže uvedené podmínky pro registraci, tak není možné přijmout Vaší registraci. I. Úvodní ustanovení 1. Tyto obchodní podmínky upravují podmínky užívání internetové aplikace ORGASM.cz 2. Provozovatelem IA je: Chill Out Zone s.r.o., IČO: 08393966, Lidická 700/19, Veveří, Brno (dále jen „provozovatel“). II. Registrace a prezentace 1. Provozovatel provozuje IA, jejímž prostřednictvím se mohou jednotlivci, páry, nebo podniky (dále jen „klient“) prezentovat prostřednictvím fotografií, textů, obrazových nebo zvukovo-obrazových záznamů (dále jen „prezentace“). 2. Registrace je bezplatná pro amatéry a inzerenty v běžných kategoriích (seznamka, inzerce reality, předmětů apod.). 3. Registrace je hrazena v případě podnikových uživatelů a provozovatelů jakýchkoliv komerčních činností. 4. Vstup i registrace a jakákoliv prezentace je dovolena pouze plnoletým. 5. Užívání portálu je zakázané v místech, kde je to v rozporu s právní normou, jinými nařízeními nebo morálními zásadami společnosti. Portál poskytuje erotický obsah pro dospělé, který může být pro některé osoby urážející, odpuzující a neakceptovatelný. Užíváním portálu potvrzujete, že prohlížení tohoto obsahu pro Vás není zakázané a není v rozporu s Vašimi mravními hodnotami. 6. Žádným způsobem, za žádných okolností neumožníte přístup k obsahu portálu osobám mladším 18 let. III. Práva a povinnosti uživatele 1. Uživatel má povinnost dodržovat Řád, který je dostupný na https://www.orgasm.cz/site-pages/rad 2. Uživatel je oprávněn prostřednictvím IA prezentovat svoje fotografie, videa, nebo texty. Uživatelem je každý, kdo IA využívá k nahrání těchto médií, nebo každý, kdo web navštíví a využívá jeho funkcí. Uživatelem může být jednak agentura presentující personál nebo samostatný jednotlivec, pokud presentuje sám sebe. (dále jen „uživatel“). 3. Uživatel je povinen nahrávat podklady pro prezentaci klientů prostřednictvím rozhraní aplikace IA v povolených formátech. 4. Uživatel je povinen uvádět při použití IA pouze pravdivé informace, které nemohou způsobit újmu třetím osobám ani provozovateli. 5. Uživatel je povinen prostřednictvím IA šířit pouze takové prezentace klientů, které neporušují práva třetích osob, zejména autorská práva k dílům užitých v prezentaci, práva výkonných umělců užitých při prezentaci, práva pořizovatelů zvukových a zvukovo-obrazových záznamů, práva na ochranu osobnosti a práva na ochranu osobních údajů fyzických osob. 6. Provozovatel je oprávněn nezveřejnit prezentaci, o které má za to, že nesplňuje podmínky uvedené v čl. III odst. 3. a 4 těchto obchodních podmínek. 7. Provozovatel je oprávněn zrušit uživatelský účet a zamezit jeho užívání IA zejména, pokud a. uživatel porušuje tyto obchodní podmínky; b. uživatel používá IA v rozporu s dobrými mravy, právními předpisy a obecně uznávanými etickými a morálními principy a obecně uznávanými pravidly používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet nebo má sloužit k páchání trestné činnosti, přestupků či jiných deliktů; c. uživatel bude užívat služby ke komerčním a jiným účelům, které by mohly v konečných důsledcích poškodit provozovatele; d. uživatel zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoliv součást serveru a IA; e. uživatel usiluje o narušení stability nebo chodu IA. 7. Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením uživatelského účtu. 8. Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do aplikace, změn a úprav bez nutnosti předchozího oznámení Uživatelům. 9. Provozovatel nenese odpovědnost za případnou nedostupnost či nefunkčnost služeb a za případnou ztrátu nebo poškození dat uložených či vytvořených v IA, vzniklou technickými problémy nebo administrativním zásahem provozovatele, jakož ani za možnou škodu takovýmto způsobem vzniklou 10. Vyhrazujeme si vyhrazuje právo zrušit, respektive omezit přístup k jakémukoliv obsahu, jako jsou zprávy, fotografie, dotazníky, videa, inzerce, atd., které posoudíme jako nevyhovující z hlediska uvedených kritérií, které jsou nelegální, protiprávní, pobuřující, urážlivé, nebo výhružné vzhledem k provozovatelům ORGASM.cz, jejím majitelům, zaměstnancům, prodejcům, členům, nebo návštěvníkům. 11. Nesete plnou zodpovědnost za obsah vašich profilů, zobrazovaný obsah, ať už se jedná o inzerce, fotografie, videa, zvuky, příspěvky v chatu, apod. Za tento obsah nenese provozovatel ORGASM.cz zodpovědnost v žádném rozsahu. IV. Ochrana práv třetích osob 1. Pokud Uživatel v prezentacích užívá autorská díla, je povinen k jejich užití mít příslušnou licenci. Pokud tuto povinnost Uživatel nesplní, je povinen zaplatit provozovateli smluvní pokutu 100.000,-Kč za každou prezentaci a dílo, u které tuto povinnost porušil. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody. 2. Pokud Uživatel v prezentacích užívá jiné artefakty chráněné některým právem duševního vlastnictví jako např. umělecké výkony, zvukové a zvukovo-obrazové záznamy, ochranné známky, je povinen k jejich užití mít příslušnou licenci. Pokud tuto povinnost Uživatel nesplní, je povinen zaplatit provozovateli smluvní pokutu 10.000,-Kč za každou prezentaci a artefakt chráněný příslušným právem duševního vlastnictví, u které tuto povinnost porušil. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody. 3. Pokud Uživatel v presentacích užívá atributy fyzické osoby chráněné právem na ochranu osobnosti jako např. snímky fyzických osob, je povinen mít k jejich zaznamenání a užití těchto atributů jejich souhlas. Pokud tuto povinnost poskytovatel nesplní, je povinen zaplatit provozovateli smluvní pokutu 10.000,-Kč za každou prezentaci a osobu, u které tuto povinnost porušil. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody. V. Uzavření smlouvy 1. K užívání IA je třeba autorizovaná registrace – potvrzení emailové adresy. 2. Registrací poskytovatele prostřednictvím IA dochází k vzniku smlouvy mezi provozovatelem a poskytovatelem. Obsah smlouvy tvoří tyto obchodní podmínky. 3. Nahráním prezentace prostřednictvím IA na server provozovatele uděluje Uživatel provozovateli toto oprávnění (licenci): a. Pokud je součástí prezentace autorské dílo, uděluje k jeho užití Uživatel provozovateli licenci ke všem způsobům užití a v neomezeném rozsahu pro účely této smlouvy. Za užití autorského díla není provozovatel povinen platit Uživateli ani autorovi autorského díla autorskou odměnu. b. Pokud je součástí prezentace jiný artefakt chráněný některým právem duševního vlastnictví jako např. umělecký výkon, zvukový a zvukovo-obrazový záznam, uděluje k jeho užití uživatel provozovateli licenci ke všem způsobům užití a v neomezeném rozsahu pro účely této smlouvy. Za užití tohoto artefaktu není provozovatel povinen platit Uživateli ani jinému nositeli příslušných práv duševního vlastnictví odměnu. VI. Ochrana osobních údajů 1. Provozovatel shromažďuje a chrání veškeré poskytnuté osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů. 2. Uživatel uděluje provozovateli souhlas ke zpracování jím poskytnutých osobních údajů za účelem prezentace. Osobní údaje jsou uchovávány do té doby, dokud je uživatel ze serveru prostřednictvím IA nesmaže. Subjekt údajů má právo na přístup k osobních údajům, právo na vysvětlení a na odstranění závadného stavu. Tato práva jsou upravena v zákoně č. 101/2000 Sb., v § 12 a 21. 3. Provozovatel je oprávněn kontrolovat pravdivost informací a jejich obsah v souladu s ust. § 5 odst. 1 písm. c) zák. č. 101/2000 Sb. VII. Závěrečné ustanovení 1. Tyto Obchodní podmínky mohou být Provozovatelem jednostranně měněny, a to vždy s účinností k uplynutí 14-ti denní lhůty ode dne zveřejnění oznámení o změně Obchodních podmínek na https://www.orgasm.cz/site-pages/obchodni_podminky 2. Podle takto změněných Obchodních podmínek se řídí i právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti nových Obchodních podmínek, avšak vznik práv a povinností, ke kterým došlo přede dnem nabytí účinnosti změn Obchodních podmínek se posuzují podle dosavadních Obchodních podmínek.