G-7FNN6S6ZTD

Obchodní podmínky

Registrací a vstupem na ORGASM.cz přijímáte a berete na vědomí tyto obchodní podmínky a potvrzujete svůj souhlas s nimi.
Pokud nesplňujete níže uvedené podmínky pro registraci, tak není možné přijmout Vaší registraci.


I. Úvodní ustanovení
1. Tyto obchodní podmínky upravují podmínky užívání internetové aplikace ORGASM.cz
2. Provozovatelem IA je: Chill Out Zone s.r.o. , IČO: 08393966, Lidická 700/19, 60200, Brno (dále jen „provozovatel“).

II. Registrace a prezentace
1. Provozovatel provozuje IA, jejímž prostřednictvím se mohou jednotlivci, páry, nebo podniky (dále jen „klient“) prezentovat prostřednictvím fotografií, textů, obrazových nebo zvukovo-obrazových záznamů (dále jen „prezentace“).
2. Registrace je bezplatná pro amatéry a inzerenty v běžných kategoriích (seznamka, inzerce reality, předmětů apod.).
3. Registrace je hrazena v případě podnikových uživatelů a provozovatelů jakýchkoliv komerčních činností.
4. Vstup i registrace a jakákoliv prezentace je dovolena pouze plnoletým.
5. Užívání portálu je zakázané v místech, kde je to v rozporu s právní normou, jinými nařízeními nebo morálními zásadami společnosti. Portál poskytuje erotický obsah pro dospělé, který může být pro některé osoby urážející, odpuzující a neakceptovatelný. Užíváním portálu potvrzujete, že prohlížení tohoto obsahu pro Vás není zakázané a není v rozporu s Vašimi mravními hodnotami.
6. Žádným způsobem, za žádných okolností neumožníte přístup k obsahu portálu osobám mladším 18 let.

III. Ceny služeb
1. Registrovace je zdarma pro každého uživatele.
2. Bannerové reklamní plochy se sjednávají smluvně, samostatnou smlouvou vytvořenou na základě objednávky konkrétní reklamní kampaně. Obsah a provedení objednané kampaně bude specifikované v uzavřené Smlouvě o pronájmu reklamní bannerové plochy.

IV. Práva a povinnosti uživatele
1. Uživatel má povinnost dodržovat Řád, který je dostupný na https://www.orgasm.cz/site-pages/rad
2. Uživatel je oprávněn prostřednictvím IA prezentovat svoje fotografie, videa, nebo texty. Uživatelem je každý, kdo IA využívá k nahrání těchto médií, nebo každý, kdo web navštíví a využívá jeho funkcí. Uživatelem může být jednak agentura presentující personál nebo samostatný jednotlivec, pokud presentuje sám sebe. (dále jen „uživatel“).
3. Uživatel je povinen nahrávat podklady pro prezentaci klientů prostřednictvím rozhraní aplikace IA v povolených formátech.
4. Uživatel je povinen uvádět při použití IA pouze pravdivé informace, které nemohou způsobit újmu třetím osobám ani provozovateli.
5. Uživatel je povinen prostřednictvím IA šířit pouze takové prezentace klientů, které neporušují práva třetích osob, zejména autorská práva k dílům užitých v prezentaci, práva výkonných umělců užitých při prezentaci, práva pořizovatelů zvukových a zvukovo-obrazových záznamů, práva na ochranu osobnosti a práva na ochranu osobních údajů fyzických osob.
6. Provozovatel je oprávněn nezveřejnit prezentaci, o které má za to, že nesplňuje podmínky uvedené v čl. III odst. 3. a 4 těchto obchodních podmínek.
7. Provozovatel je oprávněn zrušit uživatelský účet a zamezit jeho užívání IA zejména, pokud
a. uživatel porušuje tyto obchodní podmínky;
b. uživatel používá IA v rozporu s dobrými mravy, právními předpisy a obecně uznávanými etickými a morálními principy a obecně uznávanými pravidly používání služeb poskytovaných prostřednictvím sítě Internet nebo má sloužit k páchání trestné činnosti, přestupků či jiných deliktů;
c. uživatel bude užívat služby ke komerčním a jiným účelům, které by mohly v konečných důsledcích poškodit provozovatele;
d. uživatel zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoliv součást serveru a IA;
e. uživatel usiluje o narušení stability nebo chodu IA.
7. Uživatel nemá nárok na jakoukoli náhradu v souvislosti se zrušením uživatelského účtu.
8. Provozovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do aplikace, změn a úprav bez nutnosti předchozího oznámení Uživatelům.
9. Provozovatel nenese odpovědnost za případnou nedostupnost či nefunkčnost služeb a za případnou ztrátu nebo poškození dat uložených či vytvořených v IA, vzniklou technickými problémy nebo administrativním zásahem provozovatele, jakož ani za možnou škodu takovýmto způsobem vzniklou
10. Vyhrazujeme si vyhrazuje právo zrušit, respektive omezit přístup k jakémukoliv obsahu, jako jsou zprávy, fotografie, dotazníky, videa, inzerce, atd., které posoudíme jako nevyhovující z hlediska uvedených kritérií, které jsou nelegální, protiprávní, pobuřující, urážlivé, nebo výhružné vzhledem k provozovatelům ORGASM.cz, jejím majitelům, zaměstnancům, prodejcům, členům, nebo návštěvníkům.
11. Nesete plnou zodpovědnost za obsah vašich profilů, zobrazovaný obsah, ať už se jedná o inzerce, fotografie, videa, zvuky, příspěvky v chatu, apod. Za tento obsah nenese provozovatel ORGASM.cz zodpovědnost v žádném rozsahu.

V. Ochrana práv třetích osob
1. Pokud Uživatel v prezentacích užívá autorská díla, je povinen k jejich užití mít příslušnou licenci. Pokud tuto povinnost Uživatel nesplní, je povinen zaplatit provozovateli smluvní pokutu 100.000,-Kč za každou prezentaci a dílo, u které tuto povinnost porušil. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody.
2. Pokud Uživatel v prezentacích užívá jiné artefakty chráněné některým právem duševního vlastnictví jako např. umělecké výkony, zvukové a zvukovo-obrazové záznamy, ochranné známky, je povinen k jejich užití mít příslušnou licenci. Pokud tuto povinnost Uživatel nesplní, je povinen zaplatit provozovateli smluvní pokutu 10.000,-Kč za každou prezentaci a artefakt chráněný příslušným právem duševního vlastnictví, u které tuto povinnost porušil. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody.
3. Pokud Uživatel v presentacích užívá atributy fyzické osoby chráněné právem na ochranu osobnosti jako např. snímky fyzických osob, je povinen mít k jejich zaznamenání a užití těchto atributů jejich souhlas. Pokud tuto povinnost poskytovatel nesplní, je povinen zaplatit provozovateli smluvní pokutu 10.000,-Kč za každou prezentaci a osobu, u které tuto povinnost porušil. Zaplacením smluvní pokuty není omezeno právo na náhradu škody.

VI. Uzavření smlouvy
1. K užívání IA je třeba autorizovaná registrace – potvrzení emailové adresy.
2. Registrací poskytovatele prostřednictvím IA dochází k vzniku smlouvy mezi provozovatelem a poskytovatelem. Obsah smlouvy tvoří tyto obchodní podmínky.
3. Nahráním prezentace prostřednictvím IA na server provozovatele uděluje Uživatel provozovateli toto oprávnění (licenci):
a. Pokud je součástí prezentace autorské dílo, uděluje k jeho užití Uživatel provozovateli licenci ke všem způsobům užití a v neomezeném rozsahu pro účely této smlouvy. Za užití autorského díla není provozovatel povinen platit Uživateli ani autorovi autorského díla autorskou odměnu.
b. Pokud je součástí prezentace jiný artefakt chráněný některým právem duševního vlastnictví jako např. umělecký výkon, zvukový a zvukovo-obrazový záznam, uděluje k jeho užití uživatel provozovateli licenci ke všem způsobům užití a v neomezeném rozsahu pro účely této smlouvy. Za užití tohoto artefaktu není provozovatel povinen platit Uživateli ani jinému nositeli příslušných práv duševního vlastnictví odměnu.

VII. Ochrana osobních údajů
1. Provozovatel shromažďuje a chrání veškeré poskytnuté osobní údaje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.
2. Uživatel uděluje provozovateli souhlas ke zpracování jím poskytnutých osobních údajů za účelem prezentace. Osobní údaje jsou uchovávány do té doby, dokud je uživatel ze serveru prostřednictvím IA nesmaže. Subjekt údajů má právo na přístup k osobních údajům, právo na vysvětlení a na odstranění závadného stavu. Tato práva jsou upravena v zákoně č. 101/2000 Sb., v § 12 a 21.
3. Provozovatel je oprávněn kontrolovat pravdivost informací a jejich obsah v souladu s ust. § 5 odst. 1 písm. c) zák. č. 101/2000 Sb.

VIII. Závěrečné ustanovení
1. Tyto Obchodní podmínky mohou být Provozovatelem jednostranně měněny, a to vždy s účinností k uplynutí 14-ti denní lhůty ode dne zveřejnění oznámení o změně Obchodních podmínek na https://www.orgasm.cz/site-pages/obchodni_podminky
2. Podle takto změněných Obchodních podmínek se řídí i právní vztahy vzniklé přede dnem nabytí účinnosti nových Obchodních podmínek, avšak vznik práv a povinností, ke kterým došlo přede dnem nabytí účinnosti změn Obchodních podmínek se posuzují podle dosavadních Obchodních podmínek.


GDPR
Přikládáme velký význam ochraně osobních údajů a práv na zachování důvěrnosti soukromí na internetu.
Přečtěte si naše zásady pro nakládání s osobními údaji.
Cílem je objasnit Vám, jakým způsobem nakládáme s Vašimi osobními údaji, jaké informace ukládáme a jak je využíváme.

1. Informace o zpracovávání a ochraně osobních údajů
a. Ochrana Vašich osobních údajů je pro nás velmi důležitá, proto vždy postupujeme v souladu s příslušnými právními předpisy a mezinárodními standardy.
b. V souvislosti s přijetím nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů – GDPR), které se s účinností od 25. května 2018 vztahuje na zpracování Vašich osobních údajů ze strany naší společnosti Chill Out Zone s.r.o., (dále jako „Společnost“ nebo také „my“), Vám níže poskytujeme shrnutí základních informací o zpracovávání a ochraně Vašich osobních údajů ze strany Společnosti.

2. Jaké osobní údaje zpracováváme a jak je získáváme
Osobní údaje, které o Vás zpracováváme a jejichž rozsah se liší zejména podle účelu a poskytovaných služeb:
a. Pro účely zajištění Vámi objednaného a zaplaceného předplatného prezentace nebo realizace inzerátu na portálu ORGASM.cz:
b. Identifikační údaje (jméno, příjmení, adresa, váha, míry, orientace)
c. Kontaktní údaje (e-mail, telefonní číslo)
d. Název firmy, IČO/DIČ, sídlo (pokud jste podnikatel a vyžadujete daňový doklad)
e. Číslo účtu (pokud platíte převodem z účtu)
f. Za účelem vylepšování našich služeb a nabídky:
Údaje o návštěvě našich internetových stránek (cookies, IP adresa).
g. Pro marketingové účely:
Údaje o návštěvě našich internetových stránek (cookies, IP adresa).
h. Pro účely anket: Jméno, příjmení, adresa, případně e-mail a telefonní číslo.
i. Osobní údaje získáváme přímo od Vás (objednáním prezentace nebo zveřejněním inzerce online a dále na základě Vašich návštěv našich internetových stránek a odeslání on-line objednávky (viz sekce cookies níže). Dále z vašich e-mailů - v případě soutěží a anket.

3. Jak vaše osobní údaje využíváme?
Vaše osobní údaje využíváme zejména k následujícím účelům:
a. k uzavření smlouvy a realizaci Vaší objednávky;
b. ke komunikaci s Vámi a správě našeho smluvního vztahu;
c. k analýze, hodnocení a zlepšování našich služeb zákazníkům;
d. k řešení Vašich reklamací a stížností;
e. plnění našich zákonných povinností; a
f. s Vaším souhlasem k informování o změnách a novinkách v poskytovaných produktech a službách a našich nabídkách.
g. Pokud je to nezbytné pro uzavření a plnění smlouvy, nebo pro ochranu našich oprávněných zájmů souvisejících s uzavřením nebo plněním smlouvy, na základě Vašeho souhlasu nebo pokud to povolují právní předpisy, které zároveň stanoví ochranu Vašich práv, využíváme technologie zejména pro tvorbu Vašich zákaznických profilů pro výše uvedené účely (databáze předplatitelů a inzerentů).
h. Vaše osobní údaje uchováváme jen po tu dobu, dokud trvá některý z výše uvedených účelů zpracování a následně jen po dobu a za podmínek v souladu s příslušnými právními předpisy.
i. V případě udělení souhlasu pro marketingové účely (vč. případného profilování za účelem nabídky vhodného zboží a služeb a zpracování souborů cookies) tato doba činí [5] let od udělení souhlasu nebo jeho obnovení. V ostatních případech vyplývá doba zpracování z účelu zpracování anebo je dána právními předpisy.

4. Právní základ zpracování vašich osobních údajů
a. Právní základ, který nám umožňuje zpracovávat Vaše osobní údaje, závisí na účelu, pro který dané osobní údaje zpracováváme. Vaše osobní údaje tedy v konkrétním případě můžeme zpracovávat bez Vašeho souhlasu, protože:
b. je to nezbytné pro účely uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi;
c. je to nezbytné ke splnění našich zákonných povinností (např. v oblasti účetnictví a daní);
d. je to nezbytné pro ochranu našich oprávněných zájmů (např. v souvislosti s uplatňováním nároků z uzavřených smluv nebo v souvislosti s analýzou a zlepšováním našich služeb);
e. S Vaším souhlasem můžeme zpracovávat Vaše osobní údaje pro účely marketingu, tj. nabídky našich produktů, informování o novinkách nebo jiných obchodních sděleních, a to zasíláním na Vaši e-mailovou. Svůj souhlas s tímto využitím Vašich osobních údajů můžete kdykoliv odvolat zasláním informace o odvolání souhlasu na náš e-mail: nebo písemně na výše uvedené adrese Společnosti.

5. Komu poskytujeme vaše osobní údaje
Vaše osobní údaje můžeme poskytnout:
a. poskytovatelům služeb, kteří nám poskytují své služby související s naší činností, zejména zprostředkovatelům Vašich plateb, osobám pomáhajícím nám se správou a Vámi uplatňovaných nároků na plnění, nebo kteří doručují písemnosti;
b. v nezbytné míře účetním firmám ke splnění našich zákonných povinností v oblasti účetnictví;
c. jiným osobám v souladu s příslušnými právními předpisy
d. Vaše osobní údaje mohou být přenášeny a ukládány v rámci zemí Evropského hospodářského prostoru (dále jen „EHP"), které jsou považovány za země se srovnatelnou úrovní ochrany osobních údajů jako Česká republika.

6. Co jsou to cookies a jak je využíváme
a. Cookies jsou malé datové soubory, které jsou nezbytné pro správnou funkci stránek, a které proto umísťujeme na váš počítač, tak jako většina internetových stránek. Jedná se o textové soubory, které internetové stránky ukládají na váš počítač nebo mobilní zařízení v okamžiku, kdy tyto stránky začnete využívat.
b. Stránky si tak na určitou dobu zapamatují úkony a nastavení, které jste na nich provedli. Tyto údaje tedy nemusíte zadávat znovu při opětovné návštěvě stránek a přechodem mezi jednotlivými sekcemi webu.
c.
DŮLEŽITÉ - informace o tom, jak používáte náš web, NESDÍLÍME s žádnou třetí stranou působícími v oblasti inzerce a analýz, a to konkrétně se společností Google - zjednodušeně - s GOOGLE NESPOLUPRACUJEME.
d. V případě nesouhlasu s používáním cookies a údajů získaných prostřednictvím našich internetových stránek, které využívají technologie cookies pro účely uvedené výše, máte možnost:
e. zablokovat používání technologie cookies příslušným nastavením svého internetového prohlížeče nebo jiného počítačového programu (tj. nastavte svůj internetový prohlížeč nebo jiný počítačový program tak, aby blokoval, resp. zakazoval/nepovoloval použití technologie cookies); nebo
f. můžete svůj souhlas i bezplatně odvolat, a to prostřednictvím zaslání emailu na adresu: info@orgasm.cz

7. Jaká jsou vaše práva
a. V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte zejména tato práva:
b. právo na jasné, transparentní a srozumitelné informace o tom, jak používáme Vaše osobní údaje a jaká jsou Vaše práva;
c. právo na přístup k osobním údajům a poskytnutí dalších informací souvisejících s jejich zpracováním ze strany Společnosti, a to na vyžádání;
d. právo na opravu nesprávných a neúplných osobních údajů;
e. právo na vymazání Vašich osobních údajů, především pokud (i) již nejsou dále potřebné pro další zpracování; (ii) jste odvolali svůj souhlas k jejich zpracování; (iii) jste oprávněně namítali jejich zpracování; (iv) byly zpracovány nezákonně; nebo (v) musejí být vymazány podle právních předpisů;
f. právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů, pokud (i) napadnete správnost osobních údajů po dobu, dokud neověříme jejich správnost; (ii) zpracování je protizákonné; (iii) je už nepotřebujeme, ale údaje potřebujete Vy pro účely uplatnění Vašich právních nároků nebo (iv) namítáte proti jejich zpracování po dobu, dokud neověříme, zda naše oprávněné důvody převažují nad Vašimi zájmy;
g. právo podat námitky proti zpracovávání Vašich osobních údajů v případě, že je zpracováváme (i) pro účely přímého marketingu nebo (ii) pro účely našich oprávněných zájmů;
h. právo získat své osobní údaje a přenést je k jinému poskytovateli služeb;
i. právo podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7; www.uoou.cz
j. Pokud budete chtít uplatnit jakékoli výše uvedené právo, kontaktujte nás, prosím, s využitím kontaktních údajů uvedených níže.

8. Jak chráníme vaše osobní údaje
a. Pro zajištění bezpečnosti a důvěrnosti Vašich osobních údajů, která je pro nás mimořádně důležitá, využíváme technická a organizační opatření zejména na ochranu před neoprávněným přístupem k údajům a jejich zneužitím, zajištění bezpečnosti našich IT systémů i obnovu dat v případě incidentu. Kde je to vhodné, využíváme na ochranu Vašich údajů šifrování. Všechna opatření pravidelně vyhodnocujeme a aktualizujeme.
b. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech, které podléhají fyzické, technické i procedurální kontrole. Za účelem ochrany dat máme nastavený bezpečnostní mechanismus zahrnující technická, organizační a personální opatření a stejnou úroveň ochrany požadujeme také od našich zpracovatelů.

9. Potřebujete další informace, nebo chcete uplatnit svá práva?
a. Kromě webové adresy orgasm.cz je plná verze Zásad nakládání s osobními údaji a jejich ochrany dostupná u Společnosti. O zaslání písemné kopie můžete požádat způsobem uvedeným níže.
b. Pokud máte jakékoli dotazy ohledně zpracování Vašich osobních údajů, potřebujete jakoukoli jinou související pomoc, nebo chcete uplatnit svá práva, obraťte se, prosím, na odpovědnou osobu pro oblast ochrany osobních údajů, a to elektronicky na e-mailové adrese info@orgasm.cz, nebo písemně na výše uvedené adrese Společnosti.